Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bản chất của tôn giáo

NGUYỄN ANH QUỐC

Tóm tắt


Tôn giáo là một trong những hình thái ý thức xã hội có vai trò nhất định đối với đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình tồn tại, phát triển, tôn giáo đã biến cái chết đích thực, chân chính thành cái chết vô nghĩa; hợp lý hóa cái chết vô nghĩa thành cái chết có ý nghĩa, đó là cái chết của người này để người kia được sống. Cái chết có ý nghĩa là sống có ý nghĩa. Mọi cái chết không mang lại được lợi lộc cho tôn giáo được sống đều trở thành cái chết phi lý, vô nghĩa. Cái chết nào mang lại sự sống cho tôn giáo đều là cái chết có ý nghĩa. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238