Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lý thuyết về xung đột tộc người, tôn giáo

LÊ HẢI ĐĂNG

Tóm tắt


Xung đột tộc người, tôn giáo luôn diễn biến khó lường, nó không chỉ tác động trong một phạm vi nhất định, mà còn có nguy cơ bùng phát thành điểm nóng, thành các cuộc chiến trong khu vực, thậm chí lan rộng ra thế giới. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu các lý thuyết về xung đột tộc người, tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chính sách về công tác tộc người, tôn giáo, đặc biệt đối với một quốc gia đa tộc người, tôn giáo như Việt Nam trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238