Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay: Khái niệm và tiêu chí đánh giá

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Tóm tắt


Phát triển bền vững là vấn đề sớm được thế giới quan tâm, thuật ngữ này cũng được giới khoa học và chính sách ở Việt Nam quan tâm nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn trong những thập niên gần đây. Tuy nhiên, cho đến nay những thảo luận về nội hàm khái niệm và tiêu chí đánh giá trong giới khoa học và chính sách vẫn chưa ngã ngũ, thực tế này đặt ra nhiều câu hỏi cần tiếp tục nghiên cứu trả lời. 

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238