Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học và vận dụng ở Việt Nam hiện nay

HOÀNG THỊ NGỌC MINH

Tóm tắt


Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Bằng tấm gương học tập suốt đời, Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học và những chỉ dẫn quý báu, trong đó có những nội dung rất cơ bản mà chúng ta cần học tập và noi theo. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục nhằm phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của người học thì tự học có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động tự học, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức và kết quả đạt được rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Vì thế, nâng cao năng lực tự học trong giáo dục, đào tạo theo tấm gương tự học của Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng hiện nay. 

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238