Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản trị quốc gia trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

NGUYỄN CHIẾN THẮNG, LÝ HOÀNG MAI, NGUYỄN THU HẰNG

Tóm tắt


Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang có những tác động mạnh mẽ đến sự thay đổi của quản trị quốc gia trên thế giới nói chung và quản trị quốc gia Việt Nam nói riêng. Hiện nay, quản trị quốc gia Việt Nam đang gặp phải những thách thức trong việc đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu công nghệ mới vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, giải quyết các vấn đề xã hội của nền hành chính, thay đổi để thích ứng với sự phát triển của xã hội. Điều này đòi hỏi hoạt động quản trị quốc gia của Việt Nam phải không ngừng cải cách để vượt qua các thách thức và đón bắt cơ hội thành công. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238