Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Không gian chiến lược của Việt Nam

TRẦN KHÁNH

Tóm tắt


Không gian chiến lược vừa là phạm trù, vừa là đối tượng nghiên cứu chính của địa chiến lược, trong đó các kế hoạch tổng thể về không gian được đưa ra nhằm tạo lập một môi trường an ninh và phát triển bền vững cho đất mước, nhất là trong quan hệ đối ngoại. Từ xa xưa, Việt Nam đã vận dụng tư duy chiến lược để bảo vệ và mở rộng không gian sinh tồn của mình như hành động “Nam tiến”, “Đông tiến” hay “Biển tiến”, hòa hiếu, thông hiếu với lân bang, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ biên cương của Tổ quốc... Ngày nay, ngoài việc tiếp tục các truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, sự kết hợp sức mạnh của dân tộc với xu thế, sức mạnh của thời đại, mở rộng chiều sâu chiến lược bằng mở cửa, hội nhập và tham gia tích cực vào các vấn đề quốc tế là nét biểu hiện mới của tư duy chiến lược mới về không gian. Tuy nhiên, do sự biến đổi của thời gian và sự vận động của không gian, cũng như sự gia tăng sức ép về an ninh và phát triển từ phía các nước lớn, nhất là từ Trung Quốc đang trỗi dậy đòi hỏi phải luôn đổi mới hơn nữa về tư duy chiến lược. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238